Dierensche Boys

Al sinds de jaren zestig huren de beide Dierense verenigingen (dan wel hun  voorgangers) het hoofdveld van sportpark Het Nieuwland inclusief tribune  en veldverlichting, maar zonder officiële (overdrachts)overeenkomst.  Eenzijdig is nu door de gemeente Rheden bepaald dat plotseling, in ieder  geval de tribune, niet meer tot de veldinventaris behoort en vanaf 1 juli  gesloopt wordt, omdat de veiligheid serieus in het geding is. 

Allerlei bezoekers 

De tribune is/was er niet alleen voor de Dierense verenigingen en hun leden. De tribune was  jarenlang óók de zitgelegenheid voor alle bezoekers van het sportpark; denk hierbij aan ouders  en grootouders bij bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi. Een tribune biedt bescherming tegen uiteenlopende weersinvloeden en heeft daarmee voor verschillende doelgroepen een  belangrijke functie in een comfortabel en veilig bezoek aan het sportpark. 

Gemeente is eigenaar  

De gemeente Rheden is als eigenaar van de tribune jarenlang in gebreke gebleven ten aanzien  van deugdelijk onderhoud en is hiermee nalatig. Onduidelijkheid over eigendom en  onderhoudsplicht van de tribune zou daar volgens de gemeente debet aan zijn geweest. Tijdens  diverse overleggen is gebleken dat de gemeente Rheden vanaf de oplevering evident eigenaar is.  Hiermee heeft de gemeente, als eigenaar van de tribune en door achterstallig onderhoud,  bezoekers blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Ondanks dat de verenigingen de gemeente  Rheden hierop herhaaldelijk hebben gewezen. 

Klein onderhoud door de verenigingen 

De verenigingen hebben, ondanks dat zij geen eigenaar zijn van de tribune, wél klein onderhoud  gepleegd. De gemeente heeft met uitzondering van eenmalig, geen structurele financiële  middelen ter beschikking gesteld om onderhoud te plegen en zo de veiligheid te waarborgen. 

Door deze nalatigheid en het verzuim in onderhoud verkeert de tribune nu in een dergelijke staat.  Door de gemeente wordt aangegeven dat prompte sloop niet meer te voorkomen is. Aangegeven  is ook dat door het achterstallige onderhoud de kosten van renovatie inmiddels dusdanig zijn  geworden dat hiervoor ook nieuw te bouwen zou zijn. 

Diverse gesprekken 

De afgelopen jaren hebben tussen de verenigingen en de gemeente Rheden diverse gesprekken  over de stand van zaken met betrekking tot de tribune plaatsgevonden. In die gesprekken zijn  door diverse gesprekspartners namens de gemeente diverse mogelijke opties met betrekking tot  de tribune aangegeven waaronder o.a. overdracht van de tribune in toenmalige staat tezamen  met een geldbedrag aan de verenigingen, vervanging van de tribune door een nieuwe variant  tribune (uitschuifmodel) i.c.m. een ontmoetingsplek, in gezamenlijkheid op te pakken renovatie,  en het creëren van zitgelegenheden i.c.m. groenvoorzieningen. 

Het standpunt van de verenigingen in deze overleggen is steeds meedenkend geweest met  daarin wel steeds meewegend dat de gemeente als eigenaar van de tribune in welke oplossing  tot het renoveren/revitaliseren/vernieuwen van de tribune dan ook haar verantwoordelijkheid als  eigenaar dient te nemen. Verantwoordelijkheid die geld kost en gedurende de diverse gevoerde  overleggen bleek geld (dan wel het aangegeven gebrek daaraan) steeds meer een probleem.  Resulterend in een situatie dat thans er nog wel geld blijkt voor sloop, maar naar wordt  aangegeven, momenteel niet meer voor deugdelijk en vergelijkbaar alternatief. 

Terugkijkend op deze diverse overleggen is vv. Dieren allerminst blij met de handreiking die nu op  tafel ligt. Met de huidige uitkomst blijven de verenigingen teleurgesteld achter, en komen we, los  van eventuele subsidiemogelijkheden, naar verwachting voor serieuze investeringen te staan. Al  met al stemt ons dat niet vrolijk. 

Gematigd positief 

De verenigingen zijn gematigd positief dat de gemeente Rheden bereid is om meteen na de  zomervakantieperiode verder te praten over eventuele alternatieven. Maar, betreuren  tegelijkertijd dat sloop het enige alternatief is. Gedegen en structureel onderhoud had dit naar  onze mening kunnen voorkomen. Gegeven de huidige financiële positie van de gemeente  Rheden is sloop van de tribune voor hen echter de enige optie, zonder dat er voor de  verenigingen een concreet vooruitzicht is op een volwaardig en betaalbaar alternatief. 

We wensen alle leden, vrijwilligers en sponsoren een fijne zomer en houden jullie op de hoogte  van de ontwikkelingen. 

Bestuur vv. Dieren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *